اقدام مثبت

رسیدن به اهداف

خدمات طراحی وتبلیغاتی پذیرفته می شود
چقدر خوشتون اومده

هرکس تمایل به انجام دادن کاری دارد در واقع آنهانمیدانند چطور کارشان رابه اتمام برسانندوخودشان را وقف انجام آن کار کنندوبطور منظم کاری را انجام دهند.

اگر تمایل به انجام کاری داریدخودتان را باآن وفق دهید باید خودتان راوقف انجام آن کار کنید.اتفاقی که می افتد اکثر مردم برای خود اهدافی را تعیین می کنندوبه آن اهداف بزرگ خود زل میزنندوازآن یک غول بزرگ می سازند ورسیدن به آن را برای خود غیرممکن می دانند.ودائم به خود می گویند من نمیتوانم،هیچ راهی وجود ندارد،خیلی سخت است و….

آنها فقط برای خود هدفی تععین می کنند .نوشتن آن کاری ندارد امازمانی که موقع عمل کردن می رسدکاملا ناامید وبی انگیزه می شونددرصورتی که تنها کاری که باید انجام دهیددر نظر گرفتن قدم اول واقدام به آن می باشدووقتی در حال انجام دادن قدم اول هستید قدم بعدی را در نظر بگیرید.

به همین راحتی به بالا نگاه نکنید فقط به قدم بعدی خود فکر ونگاه بکنید وبه آن متمرکز باشید.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

کافه انگیزش

انگیزه بگیر

بزن بریم بستن
بستن

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید